Պետական հավաստագրով տրամադրվող աջակցող միջոցներ

Պետական հավաստագրով տրամադրվող աջակցող միջոցներ

                                                                                     Ինչպես ստանալ պետական հավաստագիր

 

Պետական հավաստագիր ստանալու համար շահառուն կամ նրա ներկայացուցիչը պետք է դիմի Միասնական սոցիալական ծառայության (ՄՍԾ-Նալբանդյան 13) կամ ՄՍԾ տարածքային գրասենյակ։

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Որպեսզի շահառուն ձեռք բերի հավաստագիր` աջակցող միջոցներ ստանալու համար, անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

  • անձը հաստատող փաստաթուղթ
  • հանրային ծառայությունների համարանիշ (ՀԾՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանք
  • ներկայացուցչի դիմելու դեպքում՝ շահառուի  կողմից գրավոր լիազորագիր և ներկայացուցչի անձը հաստատող փաստաթուղթ 

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց դեպքում, վերը նշված փաստաթղթերից բացի, անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև՝


  • բժշկասոցիալական փորձաքննական որոշում (հաշմանդամության վկայական)
  • վերականգնողական անհատական ծրագիր (ՎԱԾ) (տրվում է հաշմանդամություն սահմանող բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովի կողմից)  

Լսողական սարք ստանալու դեպքում 30-64տ անձինք պետք է ներկայացնեն նաև տեղեկանք քիթ-կոկորդ-ականջաբանի կողմից` նրա ծանրալսողության և լսողական սարքի անհրաժեշտության մասին և աուդիոմետրիա։

65 և բարձր տարեկան անձինք չեն ներկայացնում ՎԱԾ և հաշմանդամության վկայական։

 

Սոցիալապես անապահով անձանց դեպքում, վերը նշված փաստաթղթերից բացի, անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև՝
 

  • բժշկի կողմից տրված տեղեկանք աջակցող միջոցի անհրաժեշտության վերաբերյալ
  • անապահովության տեղեկանք։

Պետական հավաստագիր ստանալու համար կարող է դիմել նաև շահառուի ներկայացուցիչը, ով նշված փաստաթղթերին զուգահեռ պետք է ներկայացնի նաև իր անձը հաստատող փաստաթուղթը, հանրային ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական քարտ), շահառուի կողմից գրված լիազորագիրը, որը պետք չէ նոտարով հաստատել:
 

  • Պետական հավաստագրով տրամադրվող պարագաների ցանկի հետ կարող եք ծանոթանալ ստորև։